เลือกตั้ง 2566 – เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครราชสีมา 16 เขต ผู้สมัครรวม 192 คน

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัด นครราชสีมา มีเขตเลือกตั้ง รวม 16 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัด นครราชสีมา มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 192 คน ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลหนองไผ่ล้อม และตำบลโพธิ์กลาง)

เบอร์ 1 นายนะโม สุขปราณี พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 2 นายอัคคชา พรหมสูตร พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 3 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นางสาวเดือนดารา อินทรกำแหง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 5 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 6 นางสาวสิริเพ็ญโสภา บางท่าไม้ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายเกษม ศุภรานนท์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นายอนันท์ อาบสุวรรณ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 9 ร้อยตำรวจเอกสุปชัย อินทรักษา พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นางสาวธัญญพัทธ์ จำปาขีด พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 11 นายสายัณห์ สำนักโนน พรรคประชากรไทย

เบอร์ 12 นายจอห์น ธีฬจิตต์ ศรีสุขา พรรคไทยภักดี

เบอร์ 13 นายเสรี ใจอุ่น พรรครักษ์ธรรม

เบอร์ 14 นางภารดี พจนาภิมล พรรคแนวทางใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลหนองบัวศาลา ตำบลหนองระเวียง ตำบลหัวทะเล ตำบลมะเริง ตำบลพะเนา ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลตลาด ตำบลบ้านเกาะ ตำบลจอหอ ตำบลหนองไข่น้ำ และตำบลโคกสูง)

เบอร์ 1 นายปิยชาติ รุจิพรวศิน พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายชูชาติ ประสาทไทย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายชมาร์ท ดีอำมาตย์ พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 4 นางสุพรรณี เชื้อดี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 5 นายชินวัฒน์ ปัญญาปิติโสภณ พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 6 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 7 นายสมโภชน์ ประสาทไทย พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 นางสาวสดใส ศูนย์สำโรง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายบริพัตร กุมารบุญ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 นายธนภัทร ชองรัมย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 11 นายประพิศ นวมโคกสูง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 12 นายดวน ฤทธิ์จอหอ พรรคประชากรไทย

เบอร์ 13 นายรัฐธนินท์ อัครวงษ์โอฬาร พรรคไทยภักดี

เบอร์ 14 นางสาวปัญชริญาภรณ์ ศักดิ์สมมนต์ พรรคแนวทางใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอโนนไทย (เฉพาะตำบลด่านจาก ตำบลกำปัง และตำบลสำโรง) และอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลพุดซา ตำบลหมื่นไวย ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลปรุใหญ่ ตำบลสีมุม ตำบลพลกรัง ตำบลบ้านใหม่ ตำบลสุรนารี ตำบลหนองจะบก ตำบลไชยมงคล และตำบลโคกกรวด) เบอร์ 1 นายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 2 นายวีระวัฒน์ มิตรสูงเนิน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายสุพจน์ เตียนพลกรัง พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 4 นายจรัญ เสาวกุล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 5 นายพงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นางสาวณัฐชา รัตนารักษ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 7 นายพัลลภ เสนาดี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 8 นายจันทร์โท เขาโคกกรวด พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 9 นายศักดา ศรีพรหม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 10 นายวัฒนะชัย สืบศิริบุษย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 11 นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 12 นางวิฬารี สว่างพลกรัง พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 13 นายธนเสฏฐ์ พระเจ้าอวยพร พรรคไทยภักดี

เบอร์ 14 นายพิชิต เคหะสุวรรณ์ พรรคประชากรไทย

เบอร์ 15 นายปรีดา พจนาภิมล พรรคแนวทางใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอสูงเนิน, อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอโนนไทย (ยกเว้นตำบลด่านจาก ตำบลกำปัง และตำบลสำโรง)

เบอร์ 1 นางเพชรินทร์ บุญคง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายมนัส ศรีบงกช พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายประยงค์ ดอกสันเทียะ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 4 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 5 พันตำรวจโทอัครพงษ์ วรรณพงษ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายวรวุฒิ แซ่จึง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายรณฤทธิ์ แน่นหนา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 9 นายสุธรรม พรสันเทียะ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 10 นางสาวณันชนันท์ หลอกลาง พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอโนนสูง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตำบลช้างทองและตำบลท่าช้าง) และอำเภอพิมาย (เฉพาะตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลชีวาน และตำบลท่าหลวง) เบอร์ 1 นายเสนีย์ หาญศรี พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายดิเรก คงสูงเนิน พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 3 นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 นายจักรกฤช ผาสุขมูล พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นางอุบลวรรณ์ วิศวนาวิน พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 7 นายวสันติธร วัฒนชัยเวช พรรคไทยพร้อม

เบอร์ 8 นายปิยเมษฐ ปราณีตพลกรัง พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 9 นายรุ่งโรจน์ วรชมพู พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 10 นายบุญหลาย สมศรี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นางสาวพิมนกาลล์ ธีร์ก้านพลูกลาง พรรคประชาไทย

เบอร์ 12 นายนายวิชิต ขอชิดกลาง พรรคประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอแก้งสนามนาง, อำเภอบัวใหญ่, อำเภอบัวลาย และอำเภอสีดา

เบอร์ 1 นายสามารถ ธนกุลชัยสุข พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายสมชาย ภิญโญ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายธีรวีร์ ศรีนา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นายประเสริฐ แสงวงค์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นายอรรถพล ชุมศรี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายโกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นางอรทัย พลวิเศษ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นายสิทธิชัย เจริญใจ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 นายศักดา แสงกันหา พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 10 นายหมายอินทร์ แก้วดอนรี พรรคประชากรไทย

เบอร์ 11 นายแก้ว โพธิ์พันธ์ พรรคคลองไทย

เบอร์ 12 นายเจนวิทย์ เขตร์จัตุรัส พรรคไทยภักดี

เบอร์ 13 นายปวศร ลุ่มนอก พรรคแนวทางใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอโนนแดง, อำเภอประทาย, อำเภอเมืองยาง และอำเภอลำทะเมนชัย

เบอร์ 1 นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 นายสุรพล ดอกไม้ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 3 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายสุรวิช โคตร์คันทา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นางสาวณฐมน ฐิติชญานัน พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 6 นายอุดม เพ็ชรอ่อน พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายกันตพงศ์ พรมกมล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นางนพวรรณ รอดพูล พรรคไทยธรรม

เบอร์ 9 นายสหรัฐ ชัยพัฒนปรีดากูล พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 10 นางสาวภาณุรีษ์ยา หงสกุล พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นายแสวง แย้มศรี พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอชุมพวง (ยกเว้นตำบลโนนตูมและตำบลตลาดไทร) และอำเภอพิมาย (ยกเว้นตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลชีวาน และตำบลท่าหลวง)

เบอร์ 1 ร้อยตำรวจเอกวีระพงษ์ แดนพิมาย พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 2 นายยตนะ เตียรวัฒนศิริ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายสุหลี ศรีแสง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นายกำพล แจ่มศรี พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นางสาวอรัชมน รัตนวราหะ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นายนิกร โสมกลาง พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 นายรุ่งเรือง จรรยา พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 10 นายโสภา พิมพ์ภักดี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นายมงคล เป็นซอ พรรคคลองไทย

เบอร์ 12 นายเปรี่ยม จงยัง พรรคแนวทางใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอจักราช, อำเภอห้วยแถลง และอำเภอชุมพวง (เฉพาะตำบลโนนตูมและตำบลตลาดไทร)

เบอร์ 1 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายอำนวย การค้า พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 3 นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายสง่า จันทร์วิเศษ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายสมศักดิ์ บุญเสริฐ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายธนกฤต เวฬุวันใน พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายธีระยุทธ ตันติกุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 นายบรรพต สนศักดิ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายกล้ารบ สิงหกมลศึก พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอโชคชัย, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้นตำบลช้างทองและตำบลท่าช้าง) และอำเภอครบุรี (ยกเว้นตำบลลำเพียก ตำบลโคกกระชาย ตำบลตะแบกบาน ตำบลสระว่านพระยา และตำบลมาบตะโกเอน)

เบอร์ 1 นายอภิชา เลิศพชรกมล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายวุฒิศักดิ์ พิมพ์พิสาร พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นางกาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 5 นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายไผทเทพ ถาวรชาติ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายธนยศ โปร่งกระโทก พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 8 นายณัฐพล ชวนกระโทก พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นางสาวภสชร วรรณนนศ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 10 นายอภิชา บัวสรวง พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 11 นายบุญมี ทองจอก พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 11 : อำเภอหนองบุญมาก, อำเภอเสิงสาง และอำเภอครบุรี (เฉพาะตำบลลำเพียก ตำบลโคกกระชาย ตำบลตะแบกบาน ตำบลสระว่านพระยา และตำบลมาบตะโกเอน) เบอร์ 1 นายสุกิจ อ่อนขาว พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นายณฐพงศ์ สอบกิ่ง พรรคก้าวไกล

เบอร์ 3 นายจอน องกระโทก พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 พันตำรวจเอกปริวัฒน์ นาคำ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นายศุภชัย ไพบูลย์วงค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 7 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นางนิธิกาน พงทองถวิล พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 9 นายธีรพงศ์ แวดไธสง พรรคไทยภักดี

เบอร์ 10 นายสัมฤทธิ์ กลมกลาง พรรคคลองไทย

เบอร์ 11 นายภานุวัฒน์ ถนัดไถ พรรคแนวทางใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 12 : อำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอปักธงชัย

เบอร์ 1 นายวรพล บวรลัทธพล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายประนอม โพธิ์คำ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 4 นายพิบูลย์รัฐ ศรีจันทร์อ่อน พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 5 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 7 นายชรินทร์ ทำดี พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายธำรงศักดิ์ ไสยราม พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 พลตำรวจตรีอภิชา พิมายกลาง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 10 นายประหยัด ปินะกาสา พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นายอุดร เต็งผักแว่น พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 12 นายณรงค์ ฉิพิมาย พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 13 : อำเภอสีคิ้วและอำเภอปากช่อง (เฉพาะตำบลวังไทร ตำบลคลองม่วง ตำบลวังกะทะ และตำบลโป่งตาลอง)

เบอร์ 1 นายธีระรัชต์ ศรีอารยางกูร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 พลตำรวจตรีภูมิรา วัฒนปาณี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายรวยเลิศญ์ เลิศสุริยะกุล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นางสาวตติญารัต ใจสูงเนิน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 5 นายคณะวัฒน์ อังสนานิวัฒน์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 6 สิบเอกศุภวัฒน์ พันธ์นัทธีร์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายสุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นายพชร จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายชัชเวศย์ เหิมหาญ พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 10 นายวรพจน์ บุ่นจันทึก พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 11 นางสุกัลยา บุตรเนียร พรรคไทยภักดี

เบอร์ 12 นางสาวราตรี ลาดจันทึก พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 14 : อำเภอปากช่อง (ยกเว้นตำบลวังไทร ตำบลคลองม่วง ตำบลวังกะทะ และตำบลโป่งตาลอง)

เบอร์ 1 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นายมานิธ จันทรวราภร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 นายวิรัตน์ วาริชอลังการ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 5 นายอัฏฐกร อินทร์ศร พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายภูวดล โรจนเมฆินทร์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 7 นายสาธิต ปิติวรา พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายณกรณ์ มหินเรศ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 9 นางสาวเพ็ญพิศ เกตุใหม่ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 10 ร้อยตำรวจตรีประยงยุทธ์ ศรีสวัสดิ์ พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 15 : อำเภอเทพารักษ์, อำเภอด่านขุนทด และอำเภอพระทองคำ (เฉพาะตำบลมาบกราดและตำบลทัพรั้ง)

เบอร์ 1 นายบุญธรรม หิงสันเทียะ พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 2 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายไกรฤกษ์ เสียนขุนทด พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 4 นายอริย์ธัช ศรีภัทรโกสินทร์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 5 นายรชตะ ด่านกุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นายพจน์ เจริญสันเทียะ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 7 นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายประเวทย์ วิคสันเทียะ พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 9 นางสาวพัชริดา กีรตินพดล พรรคก้าวไกล

เบอร์ 10 นายสาธิต วัชรภาสกร พรรคชาติรุ่งเรือง

เบอร์ 11 นายอธิกะ กายขุนทด พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 12 นางวนิดา เสริฐครบุรี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 13 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร พรรคคลองไทย

เบอร์ 14 นายศิริพงษ์ แถมวัฒนะ พรรคประชากรไทย

 เลือกตั้ง 2566 - เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครราชสีมา 16 เขต ผู้สมัครรวม 192 คน

เขตเลือกตั้งที่ 16 : อำเภอคง, อำเภอบ้านเหลื่อม, อำเภอขามสะแกแสง และอำเภอพระทองคำ (ยกเว้นตำบลทัพรั้งและตำบลมาบกราด)

เบอร์ 1 นายพรเทพ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 นายกรฉัตรชัย นาสมใจ พรรคก้าวไกลคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เบอร์ 3 นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายภานุมาศ แก้วนอก พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นายสิริพรชัย ฐิติเจริญวงศ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 6 นายสุชาติ ภิญโญ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายนวกิจ พลวิเศษ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายเอนก ปักนอก พรรคไทยธรรม

เบอร์ 9 นายพิเชษฐ์ ปิติเสรีวงศ์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 10 นายทิว ขุนองค์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 11 นางณัฐรินทร์ ประมาพันธ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 12 นายธนยศ ปะเสทะกัง พรรคคลองไทย